Zorunlu Deprem Sigortası Neleri Kapsar?

Deprem ve bu depremin yol açtığı afetleri kapsar.

image 33

ZDS hakkında bilmemiz gereken bazı bilgiler var; •Sadece belediye sınırları içerisinde kalan konutlar ZDS yaptırabilir. •ZDS’yi herkes prim adı verilen güvence bedelini ödeyerek Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acentelerinden satın alabilir. •1 yıl için geçerlidir ve her yıl yenilenmesi gerekir. •DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 bin TL’dir. •Tapu işlemlerinde zorunlu olarak gösterilmesi gereken bir belgedir.

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) ve Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ile ilgili daha detaylı bilgi için Alo DASK 125 veya www.dask.gov.tr’den bilgi alabilirsiniz.

image 35

Bilgi Notu:

Doğal Afetler Yasası gereği, devletin, doğal afetler sonucu evini kaybeden vatandaşa, tekrar ev sahibi olabilmesi için düşük faizli ve uzun vadeli bir finans kaynağı yaratma sorumluluğu vardır.

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Neleri Kapsar?DepremDepreme bağlı olarak meydana gelen yangınlarDepreme bağlı olarak meydana gelen toprak kaymalarıDepreme bağlı olarak meydana gelen patlamalarTemeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımlarında meydana gelen hasarların karşılanması ZDS kapsamındadır.

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) Neleri Kapsamaz? Enkaz kaldırma masrafları Kar kaybı İş durdurması Kira mahrumiyeti Alternatif ikametgah ve işyeri masrafları Mali sorumluluklar ve dolaylı zararlar Manevi tazminat talepleri Her türlü taşınır mal, eşya ve benzerleri Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar Deprem sonucunda oluşan yangın, patlama ve toprak kayması dışında kalan hasarlar

Azami Teminat Limiti Ne Kadardır?

Zorunlu Deprem Sigortası’nda amaç, asgari bir miktarda standart bir teminat sunulmasıdır. Bu nedenle DASK, her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat vermektedir. DASK tarafından verilen azami teminat tutarı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren bütün yapı tiplerinde 240 Bin TL’dir.

Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınmaktadır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenmektedir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak ek teminat alabilmektedir.

Sigorta primi tutarını 3 faktör belirlemektedir:Binanın bulunduğu deprem risk bölgesiBinanın yapı tarzı (çelik/betonarme karkas, yığma kagir, diğer)Meskenin brüt yüzölçümü

Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, düşük riskli bölgelerde daha az olacak şekilde belirlenmektedir.

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki apartman ve sitelerde, yönetici tarafından yaptırılan ve en az sekiz bağımsız bölümü içeren toplu sigortalarda, tarife fiyatları üzerinden % 20 oranında indirim yapılır.

ZDS kapsamında bulunan binalar aşağıda verilmiştir;Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümlerBu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümlerDoğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen krediyle yapılan meskenler

Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak görünen binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri için de Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılması gerekmektedir. Henüz bağımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan binalar şunlardır;Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar,Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar,Tamamı ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar (iş hanı, iş merkezi, idari hizmet binaları, eğitim merkezi binaları vs.),İnşaatı henüz tamamlanmamış binalar,27 Aralık 1999 tarihinden sonra mesken olarak inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan bağımsız bölümler ve binalar,Tapuya kayıtlı bulunmayan ve özel mülkiyete tabi olmayan arazi ve arsaların -hazine arazileri vb.- üzerine inşa edilmiş binalar.

Köy yerleşim alanlarında yapılan binalar için belediye denetiminin olmaması, buralarda yaşayanların genel olarak gelir düzeylerinin düşük olması ve bu aşamada bu alanlarda sigortanın sunumunun zorluğu gibi nedenlerle, sigorta yaptırma zorunluluğu bu yerler için öngörülmemiştir. Ancak, söz konusu yerlerde bulunan yapılar için istendiği takdirde ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır.

Benzer şekilde, ticari ve sınai amaçlar için kullanılan binalar da zorunluluk kapsamı dışında bulunmakla birlikte bunlar için ihtiyari deprem sigortası yaptırılması mümkün bulunmaktadır. 

Sigorta yaptırmak için gerekli bilgiler şunlardır:Sigortalının adı, adresi, telefonu ve varsa cep telefonuSigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarasıSigortalanacak yerin açık adresiTapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu)Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976-1996 arası, 1997-1999 arası, 2000 ve sonrası)Binanın yapı tarzı (çelik/betonarme karkas, yığma kâgir, diğer)Binanın toplam kat sayısıBinanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (metrekare olarak)Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer)

Zorunlu Deprem Sigortası poliçeleri, DASK nam ve hesabına yetkili sigorta şirketleri ve bu şirketlerin acenteleri tarafından beyan esas alınarak düzenlenmektedir.

Hasar Bildirimi

Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) poliçeniz varsa deprem sonrası binanızda hasar oluşması durumunda, sigorta ettiren olarak mümkünse poliçe fotokopisi, tapu fotokopisi gibi hasar dosyası için gerekli olan evraklarla birlikte aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüsünüz:Hasarın oluştuğu tarihten itibaren en geç 15 işgünü içinde DASK’a veya DASK’ın nam ve hesabına sözleşmeyi yapan sigorta şirketine bildirimde bulunmakDASK görevlilerinin veya yetkili kıldığı kimselerin, hasara uğrayan binalara makul amaçlarla ve uygun şekillerde girmesine ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermekDASK’ın isteği üzerine zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasına yararlı ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün bilgi ve belgeleri gecikmeden DASK’a vermekZararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi uygun bir süre içinde DASK’a veya yetkili kıldığı kimselere vermekSigortalı bina/yer üzerinde zorunlu deprem sigortası dışında, deprem teminatı bulunan başkaca sigorta sözleşmeleri varsa DASK’a bildirmekHasar olduğunda, (mümkün olduğu takdirde) 444 0 336 numaralı telefondan DASK Çağrı Merkezi’ne, DASK’ın internet sitesi (www.dask.gov.tr) veya ZDS poliçesini DASK adına düzenleyen sigorta şirketi veya acentesine bildirmek

Hasar durumunda DASK idaresine gönderilecek belge ve bilgiler ise şunlardır:Hasar ihbarı bilgisiPoliçe fotokopisi (mümkün olduğu takdirde)Tapu belgesi fotokopisi (mümkün olduğu takdirde)Eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tespitini yapabilmesi için hasar yerinin açık adresiSigortalı ile irtibat sağlanabilecek sabit telefon veya cep telefonu numarasıAyrıca sigortalı binanın ZDS poliçesinin yanı sıra deprem teminatı bulunan başka bir sigorta poliçesi olduğu takdirde, diğer poliçenin varlığı da DASK’a bildirilmelidir. Deprem Sigortası limitini aşan bir hasar gerçekleştiğinde, limiti aşan kısım üzerinde kalan miktar söz konusu poliçe limitlerinden ödenecektir.

DASK ilk olarak deprem riskini kapsamına almış, şimdi sel, su baskını, taşkın riski üzerinde de çalışmalar yapılmaktadır. Gelecekte belki, fırtına, kasırga, tsunami riski vb. de gündeme gelecektir. 

Soruyu paylaşın

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email